ÚŘEDNÍ DESKA

Informace o škole

 • Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
 • Sídlo školy: Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 619 89 789
 • IZO: 600 026 558
 • Zřizovatel: Olomoucký kraj
 • Ředitelka školy: Mgr. Radka Urbanová Kovaříková
 • Školská rada: zřízena k 1.1.2018 č.j. KUOK 110506/2017
 • Předseda školské rady: Mgr. Milena Hladišová
 • Součásti školy:
  Základní škola IZO: 108 012 832
  ZŠ speciální IZO: 108 012 832
  ZŠ při PL Šternberk IZO: 108 012 832
  ZŠ Táboritů 25 IZO:
  Školní družina IZO: 150 025 351
  Školní jídelna IZO: 110 300 485
 • Odloučená pracoviště:
  Táboritů 25, 779 00 Olomouc
  Sadová 7, 785 01 Šternberk
  Olomoucká 173, 785 01 Šternberk
 • Telefon: 585 012 851, 721 230 580, 585 085 271
 • Fax:
 • E-mail: reditelstvi@zs-sternberk.cz
 • ID datové schránky: uqugyng

Zvláštní škola Šternberk, okr. Olomouc byla zřízena dne 1. ledna 1995 zřizovatelem Školským úřadem v Olomouci podle § 6, odst. 1, písm. a, zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství jako příspěvková organizace. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14689/2001-14 ze dne 30. března 2001 se stala s účinností k 01. 04. 2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. S účinností od 01. 09. 2005 došlo ke změně názvu na Základní škola Šternberk, Olomoucká 76. Od 01. 01. 2008 je součástí školy i ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk.

Jmenování do funkce ředitelky školy

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/64/23/2022 ze dne 10. října 2022 byla na pracovní místo ředitelky Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 s účinností od 1. listopadu 2022 jmenována Mgr. Radka Urbanová Kovaříková.

Podatelna školy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Otevřeno:
Pondělí – Pátek 7:30-11:30, 12:30 – 14:30
a) Adresa podatelny: Olomoucká 2098/76, 785 01 Šternberk
b) Elektronická adresa: reditelstvi@zs-sternberk.cz
c) Identifikátor datové schránky: uqugyng
d) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

 • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A
 • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF
 • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF
 • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM
 • databáze ve formátu XML a DTD

Technické parametry: ve velikosti do 5 MB (dokument vč. příloh)
e) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě:
CD, DVD, USB FLASH
f) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:
Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.
V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.
g) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:
Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy (podle § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Ředitelka školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci Rady školy
f) zajišťuje, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitelka školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.


Ředitelka školy dále:
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu


Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
– přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34)
– nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34)
– ukončení předškolního vzdělávání (§ 35)
– odklad povinné školní docházky – zamítnutí (§ 37)
– dodatečný odklad povinné školní docházky – zamítnutí (§ 37)
– přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46)
– nepřijetí k základnímu vzdělávání – zamítnutí (§ 46)
– zařazení do přípravného stupně základní školy speciální (§ 48a)
– nezařazení do přípravného stupně základní školy speciální (§ 48a)
– přeřazení do vyššího ročníku – zamítnutí (§ 17)
– přestup na jinou ZŠ – povolení (§ 49)
– přestup na jinou ZŠ – zamítnutí (§ 49)
– převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle (§ 49)
– nepřevedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle (§ 49)
– zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání (§ 55, odst. 2)
– pokračování v základním vzdělávání – zamítnutí (§ 55, odst. 1)
– individuální vzdělávací plán – zamítnutí (§ 18)
– individuální vzdělávání žáka – povolení (§ 41)
– individuální vzdělávání žáka – zamítnutí (§ 41)
– individuální vzdělávání žáka – zrušení povolení (§ 41)

Proti těmto rozhodnutím ředitelky školy je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

Ředitelka školy zveřejní vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy – dokumenty.